Przejdź do treści
Loyals

Zastrzeżenie prawne - Polo Club UE

Strona internetowa Polo Club (dalej „Strona internetowa”) jest obsługiwana przez:

Właściciel:

POLO CLUB EUROPE, S.L.U.

Adres:

Ptda. Jubalcoi Pol. 1 Nº90 Elche 03295 (Alicante)

NIP

B-54512512

Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Madrycie

Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Alicante, Tom 3470, Księga 0, Karta 198, Strona A-122408, Wpis nr 1

Kontakt:

WhatsApp: (+34) 664 54 64 52 contact@poloclub.com

 

Niniejsze Zastrzeżenie Prawne reguluje dostęp, przeglądanie i korzystanie z Strony Internetowej, a także odpowiedzialność wynikającą z korzystania z jej zawartości (przez "zawartość" rozumie się teksty, grafikę, rysunki, wzory, kody, oprogramowanie, zdjęcia, muzykę, filmy, dźwięki, bazy danych, obrazy, wyrażenia i informacje, a także wszelkie inne dzieła chronione prawem krajowym i traktatami międzynarodowymi dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej).

Dostęp, przeglądanie i korzystanie ze Strony oznacza zgodę na każdą z klauzul składających się na publikowane na bieżąco Zastrzeżenia Prawne, w związku z czym użytkownik jest zachęcany do uważnego zapoznawania się z ich treścią.

Jeśli użytkownik nie akceptuje postanowień niniejszego Zastrzeżenia prawnego, proszony jest o niekorzystanie z dostępu do Strony internetowej i/lub usług oferowanych za jej pośrednictwem.

Niniejsze Zastrzeżenie prawne nie ma na celu regulowania żadnych aspektów umownych związanych ze świadczeniem przez POLO CLUB EUROPE, S.L.U. konkretnych usług oraz ma za zadanie określenie ram prawnych dotyczących korzystania, rejestracji i dostępu do Strony internetowej.

POLO CLUB EUROPE, S.L.U. może ustanawiać szczegółowe Zasady i Warunki regulujące korzystanie z określonych usług oferowanych Użytkownikom za pośrednictwem Strony internetowej, takich jak dokonywanie zakupów. Przed dokonaniem zakupu Użytkownik powinien uważnie przeczytać stosowne Zasady i Warunki

 

DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ

Do przeglądania Strony nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja ani subskrypcja. Rejestracja nie jest również konieczna do dokonania zakupu. Użytkownik ma jednak możliwość zarejestrowania się na Stronie w celu łatwiejszego zarządzania swoim profilem klienta i zamówieniami.

Przetwarzanie danych podanych podczas rejestracji podlega Polityce ochrony prywatności. Profil zarejestrowanego Użytkownika chroniony jest samodzielnie wybranym hasłem. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania swojego hasła w tajemnicy i chronienia go przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić POLO CLUB EUROPE, S.L.U. o każdym nieautoryzowanym użyciu jego konta lub jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa związanym z usługami Strony, o których posiada wiedzę.

 

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z niniejszej Strony w sposób zgodny z prawem i niewykorzystywania jej do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.

W szczególności Użytkownik powstrzyma się od:

  • Powielania lub kopiowania, rozpowszechniania, zezwalania na publiczny dostęp za pośrednictwem jakiejkolwiek formy komunikacji publicznej, przekształcania lub modyfikowania treści, chyba że właściciel właściwych praw wyraził na to zgodę lub jest to prawnie dozwolone;

  • Wykorzystania do celów komercyjnych lub działań reklamowych, które wiążą się lub mogą wiązać się z oszustwem dla odbiorcy, w szczególności poprzez kradzież tożsamości POLO CLUB EUROPE, S.L.U. lub POLO CLUB, przy wysyłaniu wiadomości e-mail lub innych, które mogłyby wyglądać na powiązane z niniejszą Stroną internetową.

  • Dostarczania jakichkolwiek danych osobowych dotyczących użytkownika lub w związku z korzystaniem ze Strony i dostępem do niej, które są nieprawdziwe lub zostały uzyskane w sposób niezgodny z prawem.

Z tego tytułu POLO CLUB EUROPE, S.L.U. zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usługi informacyjnej za pośrednictwem tej strony internetowej dla użytkowników, którzy naruszają zasady i / lub wytyczne wymienione powyżej oraz natychmiastowego i jednostronnego rozwiązania relacji z użytkownikiem.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE

POLO CLUB EUROPE, S.L.U. zarządza Stroną Internetową z należytą starannością i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kompletne i dokładne informacje na temat wszystkich oferowanych produktów, aktualizując je na bieżąco. Niemniej jednak istnieje możliwość, że sporadycznie mogą wystąpić pewne rozbieżności między informacjami podanymi na tej stronie internetowej a rzeczywistością. POLO CLUB EUROPE, S.L.U. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za takie różnice, zgodnie z Zasadami i Warunkami sprzedaży produktów za pośrednictwem naszej Strony.

POLO CLUB EUROPE, S.L.U. zobowiązuje się do podjęcia wszelkich odpowiednich środków w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i zapobiegania wirusom lub programom komputerowym, mogącym wyrządzić szkody użytkownikom. Tym niemniej, POLO CLUB EUROPE, S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Jakość usług dostawcy Internetu, szybkość dostępu do Strony, problemy techniczne, elektryczne lub inne problemy z urządzeniami wykorzystywanymi przez użytkownika, a także wszelkie uszkodzenia sprzętu użytkownika w związku z korzystaniem z niniejszej Strony.

  • ciągłość w nawigacji i dostępność Strony Internetowej.

  • zgodność z prawem, wiarygodność lub dokładność treści udostępnianych przez użytkowników z własnej woli.

  • za działania, publikacje lub komentarze, które użytkownicy mogą zamieszczać na Stronie.

  • za działania w złej wierze osób trzecich, naruszających środki bezpieczeństwa i uzyskujących dostęp do wiadomości lub wykorzystujących je do rozprzestrzeniania wirusów komputerowych.

 

LINKI

Wszelkie linki, hiperłącza lub inne odnośniki o podobnym charakterze, które przekierowują z zewnętrznych stron na naszą Stronę bez uprzedniej i wyraźnej zgody POLO CLUB EUROPE, S.L.U. są zabronione.

Gdy użytkownik korzysta z linków zamieszczonych na Stronie internetowej, które przekierowują go na strony internetowe osób trzecich, POLO CLUB EUROPE, S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności za treść lub środki stosowane na tych stronach internetowych, ponieważ strony te nie są obsługiwane przez naszą firmę. Przypominamy, że do obowiązków użytkownika należy zapoznanie się z informacjami prawnymi i politykami prywatności odwiedzanych stron internetowych.

Zamieszczenie na naszej Stronie jakiegokolwiek linku do innej strony internetowej nie oznacza, że istnieje jakakolwiek relacja, współpraca lub zależność między POLO CLUB EUROPE, S.L.U. a podmiotem odpowiedzialnym za tę stronę internetową.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Strona internetowa zawiera treści podlegające prawom własności intelektualnej i przemysłowej, w tym obrazy, zdjęcia, filmy, znaki towarowe, grafiki, logo, teksty, menu i inne, których wygląd lub zawartość zostały stworzone przez lub dla posiadacza, POLO CLUB EUROPE, S.L.U. W związku z tym ich wykorzystanie, przekazywanie, powielanie, dystrybucja, przekształcanie lub publiczne udostępnianie wymaga zezwolenia właściciela.

W związku z tym, cała zawartość Strony internetowej, o której mowa w poprzednim akapicie, jak również oprogramowanie, kombinacja kolorów, struktura i wybór kryteriów zamówień są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności przemysłowej, a ich wykorzystanie bez wymaganego zezwolenia może prowadzić do podjęcia kroków prawnych przeciwko osobom, które powielają, rozpowszechniają, przekształcają lub przekazują całość lub część tych treści.

Na Stronie mogą znajdować się treści osób trzecich, na które POLO CLUB EUROPE, S.L.U. posiada odpowiednią licencję lub umowę przeniesienia praw. Powielanie, rozpowszechnianie, przekształcanie lub publiczne udostępnianie takich treści przez osoby trzecie również wymaga zgody właściciela.

 

WŁAŚCIWE PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze Zastrzeżenie prawne podlega w całości prawu hiszpańskiemu z zastrzeżeniem zastosowania innych przepisów wydanych przez właściwy organ.

Wszelkie spory między Użytkownikiem a POLO POLO CLUB, S.L.U. co do obowiązywania i wykonalności któregokolwiek z ich postanowień będą rozstrzygane na drodze sądowej przed sądami i trybunałami w Elche.

 

 

Ostatnia wersja: kwiecień 2022

 

Szczegóły

Opis

Wybierz rozmiar

Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

* Wymiary w przewodniku po rozmiarach oparte są na pomiarach wykonanych bezpośrednio na odzieży. Wymiary podano w centymetrach.

* Jeżeli znajdujesz się między dwoma rozmiarami, zawsze wybieraj rozmiar większy.

* W obliczu wszelkich wątpliwości, prosimy o kontakt na adres contact@poloclub.com